Logo

Salgs- og leveringsbetingelser

Pr. 1. november 2020

 

1.1 Salgs- og leveringsbetingelser for ingredienser (kaffe, te, tilbehørsprodukter m.m.)

Version 3.0 | 2022

 

  1. Anvendelse

Nærværende betingelser (herefter benævnt ”Ingrediensbetingelserne”) gælder for alle leverancer af ingredienser som kaffe, te samt tilbehørsprodukter som bæger, teskeer, chokolade m.v. (herefter samlet benævnt ”Ingredienser”) fra Merrild Lavazza Danmark (herefter benævnt ”Lavazza Foodservice Danmark”) til kunden. Betingelserne er gældende medmindre Merrild Lavazza Danmark skriftligt har accepteret andet. Kundens angivelse af særlige aftalevilkår i ordrer m.m. anses ikke som en fravigelse af Ingrediensbetingelserne med gyldighed for kundeforholdet, medmindre Merrild Lavazza Danmark skriftligt har accepteret dette med en udtrykkelig angivelse af, at vilkåret skal finde anvendelse.

 

2. Bestilling

Produkter kan bestilles af kunden på en af følgende måder;

Kontakt vores KundeCenter på tlf. +45 63 103 103

 

Åbningstider: Mandag - Torsdag kl. 8.00 – 16.00 | Fredag kl. 8.00 – 15.30

 

Merrild Lavazza Danmark kontakter gerne det enkelte forbrugssted med et telefonopkald i et fast interval for optagelse af ordre på ingredienser

 

Pr. e-mail til kundeservice@lavazza.com

 

3. Varelevering

Ingredienser leveres 3 hverdage efter ordreafgivelse på anvist plads i tidsrummet fra kl. 8.00 – 16.00.

 

For størrer ordrer (volumen og/eller vægt) vil leveringen ske på EUR paller. Levering på paller sker med palleløfter og leveres på ”rampe” eller ved butiksdør. Der skal udleveres returpaller til Frode Laursen ved levering. Ingen varer kan sælges i anbrud – kun hele kolli. Levering sker med Frode Laursen og ingredienserne anses for korrekt leveret i forbindelse med kundens underskrift til distributøren. Inden underskrivning er det kundens ansvar at sikre, at ingredienser og antal kolli er korrekte i henhold til bestillingen. Konstaterede fejl og mangler ved ingredienserne skal straks meddeles Merrild Lavazza Danmark med henvisning til fakturanummer og leveringsdato.

Det er Merrild Lavazza Danmarks vision at være en ansvarlig fødevareaktør på Business to Business markedet. For at reducere miljøbelastningen (herunder CO2 udledning), så opfordrer Merrild Lavazza Danmark til at samle bestillinger i det omfang det er muligt.

 

 

Ved ordre under kr. 2.000,00 pålægges administrationsgebyr på kr. 200,00 ekskl. moms.

Ved specielle ønsker eller tidsfrister ved levering forbeholder Merrild Lavazza Danmark sig ret til at opkræve et mindre tillæg for leveringen. Kontakt Merrild Lavazza Danmark herom.  Levering til ikke brofaste øer afregnes særskilt. Kontakt venligst Merrild Lavazza Danmark herom.

 

4. Returnering

Varer tages ikke retur.

Såfremt Merrild Lavazza Danmark leverer forkerte produkter, mængder eller produkter der ikke svarer til det bestilte, forpligter Merrild Lavazza Danmark sig til at tage varer retur for egen regning samt så hurtigt som muligt at fremsende de korrekte ingredienser.

 

Hvis kunden nægter modtagelse af en korrekt bestilling, så vil kunden blive pålagt et administrationsgebyr på kr. 400,00 ekskl. moms.

 

Hvis kunden ikke er tilgængelig (lukket) på leveringstidspunktet hverdage mellem kl. 8.00 – 16.00, tager Frode Laursen produkter med retur. Produkterne vil blive forsøgt leveret den efterfølgende hverdag og kunden vil blive opkrævet gebyr for forgæves kørsel på kr. 150,00.

 

5. Priser og prisregulering

Kaffeprodukter

Som en af verdens mest handlende råvarer er kaffe udsat for flere forskellige forhold som gør, at priserne kan svinge voldsomt. De væsentligste faktorer er:

• Udbud/efterspørgsel

• Valuta (dollar)

• Klima (frost)

• Spekulationer

Merrild Lavazza Danmark følger dagligt denne udvikling og den løbende prisregulering sker på basis af disse udsving på råkaffemarkedet.

 

Øvrige produkter

Lavazza Foodservice Danmark forbeholder sig ret til at regulere priser, og reguleringer vil ske med 30 dages varsel. I tilfælde af regeringsindgreb eller anden force majeurelignende tilstand, kan der afviges fra ovenstående.

 

 

6. Ændring af salgs- og leveringsbetingelser for produkter

Ændringer i Salgs- og leveringsbetingelser for produkter kan ændres med 30 dages varsel.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leasing, lån)

Version 1.0 | 2016

 

1. Anvendelse

Nærværende betingelser (herefter benævnt ”Maskinbetingelserne”) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-, låne- eller leasingaftalen (herefter samlet benævnt ”Maskinaftalen”) fra Merrild Lavazza Danmark (herefter benævnt ”Merrild Lavazza Danmark”) til kunden, medmindre Merrild Lavazza Danmark skriftligt har accepteret andet. Aftalen kan alene ændres skriftligt.

 

2. Samarbejdspartnere

Kunden er bekendt med og accepterer, at Merrild Lavazza Danmark i forbindelse med opfyldelsen af Maskinaftalen kan anvende samarbejdspartnere/underleverandører.

 

3. Genstanden

Maskinaftalen omfatter de heri anførte maskiner, apparaturer, materialer og genstande, som er eller skal leveres af Merrild Lavazza Danmark (herefter benævnt ”Materiellet”). Kunden erhverver ved slutbetaling af faktura ejendomsretten til Materiellet, hvorimod kunden ved leje-, leasing- og låneaftalen (herefter samlet benævnt ”Brugsaftalen”) erhverver en brugsret hertil.

 

4. Montering

Kunden skal for egen regning sikre, at Materiellet er tilsluttet lovlige el- og vandinstallationer. Muligheden for lovlig tilslutning af el- og vand skal forefindes indenfor 1,5 m fra det sted, hvor Materiellet skal monteres. Merrild Lavazza Danmark forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

 

Kunden skal for egen regning sikre, at monteringsstedet er bragt i en for monteringsarbejdet hensigtsmæssig stand. Dette forberedende arbejde skal udføres af kunden fagmæssigt korrekt, inden monteringen påbegyndes af Merrild Lavazza Danmark. Merrild Lavazza Danmark kan efter skriftlig aftale påtage sig også dette arbejde, herunder ved anvendelse af en samarbejdspartner og mod fremsendelse af særskilt faktura. Eventuelle samarbejdspartnere skal betales direkte af

kunden. 

 

Merrild Lavazza Danmark er, forinden monteringen påbegyndes, berettiget til at forlange attestation for, at en el- eller vandinstallation er lovlig. Forefindes en lovlig el- og vandinstallation ikke på monteringsdatoen, eller er monteringsstedet ikke bragt i en for monteringsarbejdet hensigtsmæssig stand, fakturerer Merrild Lavazza Danmark særskilt kunden for enhver omkostning herved.

Monteringsdatoen er fastsat af Merrild Lavazza Danmark efter bedste evne i overensstemmelse med de forhold, som er bekendte ved Maskinaftalens indgåelse.

 

Merrild Lavazza Danmark er berettiget til, såfremt forholdene tilsiger det, at udskyde en aftalt monteringsdato med op til 14 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt. Kunden vil i givet fald blive orienteret herom. En sådan udskydelse er ikke at betragte som en misligholdelse af Merrild Lavazza Danmarks forpligtelser. Kunden udfører efter monteringen det nødvendige løbende tilsyn og pasning af Materiellet, herunder rengøring og tilsyn med vandtilslutninger.

 

5. Brugen af Materiellet

Kunden er ansvarlig for rigtig brug af Materiellet og for opfyldelse af eventuelle myndighedskrav med hensyn til brugen, ikke Merrild Lavazza Danmark. Brugsaftalen tildeler kunden en ret til brug af Materiellet, dog alene således, at brugen heraf sker i overensstemmelse med Brugsaftalen, Maskinbetingelserne, instruktionshæftet og Merrild Lavazza Danmarks øvrige instruktioner. Kunden er forpligtet til at følge disse forskrifter, herunder Merrild Lavazza Danmarks løbende instruktioner om

brugen.

 

Kunden skal afholde enhver udgift, såvel løbende som enkeltstående, der kan henføres til Materiellets besiddelse og brug, medmindre andet er skriftligt aftalt. Dette omfatter blandt andet udgifter til el- og vand. Betaling herfor sker så vidt muligt direkte til tredjemand uden Merrild Lavazza Danmarks mellemkomst.

 

6. Tilbehør til materiellet

Tilbehør eksempelvis kolber, spildbakker, tragte mv., er kundens eget ansvar, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

7. Afkarboniseringsanlæg

Brugsaftalen er indgået under forudsætning af, at kunden har tegnet en serviceaftale og tilsluttet afkarboniseringsanlæg og sørger for vedligeholdelse heraf, efter forbrug, minimum 1 skift pr. år eller efter nærmere forskrifter. Opfylder kunden ikke dette, faktureres særskilt for Merrild Lavazza Danmarks udgifter herved (prisforskellen mellem lejeaftale med og uden anlægget). Har kunden tegnet et særskilt abonnement for udskiftning af filtre faktureres udskiftningen heraf særskilt pr. gang af Merrild Lavazza Danmark efter de til enhver tid gældende priser. Abonnementet kan opsiges skriftligt af kunden med 3 måneders varsel.

 

Tilhører afkarboniseringsanlægget Merrild Lavazza Danmark, kan Merrild Lavazza Danmark skaffe sig adgang til og demontere anlægget til enhver tid under forudsætning af, at kunden ikke pålægges yderligere omkostninger.

 

8. Levering

Materiellet leveres på kundens adresse som angivet i Maskinaftalen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Levering anses for sket, når Materiellet er monteret på kundens adresse i driftsklar stand, dog afhængig af materieltype. Merrild Lavazza Danmark afgiver herved en afleveringserklæring, dog afhængig af materieltype.

Risikoen for en hændelig undergang af Materiellet overgår til kunden vedleveringen. Såfremt Materiel, der er omfattet af en Brugsaftale, ødelægges eller beskadiges i brugstiden, således at Materiellet bliver uanvendeligt, og dette skyldes en uforudsigelig eller uafværgelig begivenhed, bærer kunden risikoen

herfor.

I forbindelse med leveringen modtager kunden en instruktion fra Merrild Lavazza Danmark om Materiellet, samt får udleveret et instruktionshæfte om brugen af Materiellet. Undlader kunden at modtage leveringen på det aftalte eller meddelte tidspunkt, har Merrild Lavazza Danmark ret til efter eget valg at hæve eller fastholde den pågældende levering. Merrild Lavazza Danmark er endvidere berettiget til at sælge eventuelt Materiel til anden side for kundens regning og risiko samt kræve erstatning for et eventuelt tab herved. Kunden er forpligtet til at betale alle omkostninger i forbindelse med et sådant forgæves forsøg på levering.

 

9. Priser og prisregulering

De aftalte priser gælder for en 12 måneders periode. Merrild Lavazza Danmark forbeholder sig ud over dette ret til at ændre de angivne priser, såfremt der indtræffer ændringer i transportomkostninger, love mv., hvorved der sker en omkostningsforøgelse uden for Merrild Lavazza Danmarks kontrol. Dette vil ske med 30 dages varsel ved offentliggørelse på Lavazza Foodservice’s website.

Ved indgåelse af leje/leasingaftale med Merrild Lavazza Danmarks partner, De Lage Landen, opkræves evt. gebyrer i henhold til De Lage Landens gældende prisliste. Dette kan oplyses ved henvendelse til De Lage Landen, tlf. 44 700 700.

 

Ved endt aftale skal kunden for egen regning sørge for demontering og returnering af maskinen til Merrild Lavazza Danmark, Erritsø Møllebanke 3, 7000 Fredericia. Merrild Lavazza Danmark kan være behjælpelige med at afmontere og afhente automaten/-erne mod en betaling på kr. 2.500,00 ekskl. moms pr. automat.

 

10. Betaling

Kunden faktureres, for Brugsaftalen, efter aftale. Betaling skal ske i henhold til aftalte betalingsbetingelse. Ved salgs-, leje- og leasingaftaler faktureres vederlaget når leveringen har fundet sted. Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i sine betalingsforpligtelser, medmindre Merrild Lavazza Danmark på forhånd har godkendt dette. Merrild Lavazza Danmark forbeholder sig ret til at kræve, at der stilles en anfordrings bankgaranti på kontraktbeløbet inden montering af aftalte udstyr.

 

11. Brugen af varemærker

Materiellet leveres med synligt varemærke fra Merrild Lavazza Danmark, medmindre andet er skriftligt aftalt. Kunden er forpligtet til at benytte det synlige varemærke, så længe Merrild Lavazza Danmarks produkter anvendes i Materiellet. Dette gælder ved leje- eller låneaftaler indgået med Merrild Lavazza Danmark.

 

Såfremt Merrild Lavazza Danmarks produkter ikke længere bruges i Materiellet skal alle Merrild Lavazza Danmarks varemærker straks fjernes fra Materiellet. I modsat fald forbeholder Merrild Lavazza Danmark sig ret til at holde kunden ansvarlig for alle krav, der opstår som følge heraf.

 

12. Service

Kunden kan indgå en særskilt aftale med Merrild Lavazza Danmark om, at Merrild Lavazza Danmark skal udføre service vedrørende Materiellet. Materiellet serviceres herefter af Merrild Lavazza Danmark i overensstemmelse med serviceaftalen. Serviceringen omfatter - afhængigt af serviceaftalen -

vedligeholdelse og reparation af Materiellet.

 

Såfremt kunden ikke har indgået en serviceaftale på købt Materiel med Merrild Lavazza Danmark, forestår kunden selv serviceringen af Materiellet, herunder enhver form for vedligeholdelse, reparation og rengøring af Materiellet.

 

I andre tilfælde skal kunden holde Materiellet i god, velholdt, brugbar og rengjort stand, forudsat parterne har indgået en Brugsaftale. Kunden har herved pligt til at udbedre skader, der måtte opstå i brugstiden som følge af brugen eller Materiellets beskaffenhed eller nogen anden årsag, uanset om dette kan tilregnes kunden.

 

Kunden skal hertil anvende faguddannede personer, således at alt service udføres fagmæssigt forsvarligt og korrekt. Såfremt kunden ikke opfylder sine serviceforpligtelser, er Merrild Lavazza Danmark berettiget til uden varsel at lade serviceringen foretage for kundens regning eller at opsige Brugsaftalen uden varsel.

 

13. Ejendomsret - Salgsaftaler

I det omfang gældende lovgivning tillader det, bevarer Merrild Lavazza Danmark ved salgsaftaler ejendomsretten til Materiellet, indtil betaling har fundet sted.

 

14. Kundeoplysninger

Merrild Lavazza Danmark registrerer som led i Maskinaftalens gennemførelse oplysninger om kunden (navn, adresse, kontaktperson, e-mail, CVR-nr., mv.). Oplysningerne skal anvendes i forbindelse med Aftalens opfyldelse og en eventuel senere markedsføring over for kunden af Merrild Lavazza Danmarks eller hermed koncernforbundne selskabers produkter, hvilket kunden ved Aftalen meddeler samtykke til.

 

15. Tilbudspligt

Kunden skal forinden eventuel aftale indgås med andre vedrørende levering af konkurrerende Materiel skriftligt tilbyde Merrild Lavazza Danmark at indgåelse af en aftale herom på samme vilkår, som dokumenterbart er tilbudt kunden.

 

16. Brugsaftalen

Ejendomsret – Køberet

Kunden erhverver ikke en ejendomsret til Materiellet. Merrild Lavazza Danmark er berettiget til at foretage mærkning af Materiellet, hvoraf det fremgår, at ejendomsretten tilkommer Merrild Lavazza Danmark.

Materiellet må ikke indføjes eller anbringes på en sådan måde i kundens eller tredjemands ejendom, at Merrild Lavazza Danmarks ejendomsret udsættes for at gå tabt. I sådanne tilfælde er kunden erstatningspligtig overfor Merrild Lavazza Danmark. Har kunden indgået en leasingaftale, er de med leasingselskabet indgåede aftaler gældende, herunder evt. aftalt restsum for Materiellet. Merrild Lavazza Danmark kan påberåbe sig sådanne leasingaftalers rettigheder.

 

Ændring af Materiellet

Demontering, flytning eller anden ændring af Materiellet må alene foretages af Merrild Lavazza Danmark. Dette gælder ved leje og låneaftaler indgået med Merrild Lavazza Danmark. Eventuelle udgifter i forbindelse med ændringer af Materiellet afholdes af kunden, hvis disse ændringer foretages efter kundens ønske. Merrild Lavazza Danmark fremsender en særskilt faktura. Ændringer af Materiellet der skal foretages for lovliggørelse af dette, i henhold til Dansk, EU eller anden lovgivning, som Merrild Lavazza Danmark skal følge, vil ske for kundens regning. Merrild Lavazza Danmark fremsender en særskilt faktura herpå. I forbindelse med lovliggørelsen af Materiellet vil dokumentation for lovliggørelsen

blive udleveret til kunden.

Merrild Lavazza Danmark har ret til at skaffe sig adgang til Materiellet, når forholdende kræver det. Merrild Lavazza Danmark er herved berettiget til at foretage ændringer ved Materiellet, herunder udskifte dette. Dette gælder ved leje og låneaftaler indgået med Merrild Lavazza Danmark.

 

Brugen af produkter

Kunden forpligter sig til, så længe Brugsaftalen er i kraft, men dog ikke længere end 5 år, alene at bruge Merrild Lavazza Danmarks produkter i Materiellet. Såfremt det i Brugsaftalen aftalte minimumsforbrug ikke opnås over en 12 mdr. periode, er Merrild Lavazza Danmark berettiget til at opsige aftalen samt kompenseres for den manglende volumen. Såfremt Merrild Lavazza Danmarks produkter ikke længere bruges i Materiellet, forbeholder Merrild Lavazza Danmark sig ret til at opsige Brugsaftalen uden varsel.

 

Meddelelsespligt

Kunden har pligt til straks at underrette Merrild Lavazza Danmark, såfremt der sker ændringer i kundens forhold, der har betydning for opfyldelsen af Brugsaftalen.

 

Forsikring

Kunden er ved Brugsaftalen indgåelse forpligtet til at fremlægge dokumentation for, at Materiellet er omfattet af en forsikring. Kunden er ligeledes på opfordring fra Merrild Lavazza Danmark løbende forpligtet til at forevise dokumentation for, at forsikringen er i kraft. Forsikringen skal dække mod tyveri, lynnedslag, brand, hærværk, el- og vandskade.

 

Overdragelse

Merrild Lavazza Danmark er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Brugsaftalen med tilhørende Betingelser til tredjemand, uden kundens forudgående samtykke.

 

Opsigelse

Brugsaftalen træder i kraft ved parternes underskrift og løber uopsigeligt i den angivne periode. Brugsaftalen kan opsiges af begge parter med 1 måneds skriftligt varsel til ophør ved uopsigelighedsperiodens udløb. Såfremt en sådan opsigelse ikke fremkommer, forlænges Brugsaftalen uden videre med 12 måneder. I denne 12 måneders periode er Brugsaftalen

uopsigelig. Brugsaftalen kan opsiges af begge parter med 1 måneds skriftligt varsel til ophør ved 12 måneders periodens udløb.

 

Efter udløbet af 12 måneders perioden fortsætter Brugsaftalen, indtil den opsiges af en part med 3 måneders skriftligt varsel.  Merrild Lavazza Danmark kan opsige Brugsaftalen med 1 måneds skriftligt varsel, såfremt kunden ikke overholder det aftalte minimums varegennemløb. Merrild Lavazza Danmark kan dog i stedet vælge at fastholde Brugsaftalen, mod fremsendelse af en særskilt faktura til kunden dækkende det manglende køb. Til brug herfor beregnes varegennemløbet som gennemsnittet af de sidste 12 ugers gennemløb, dog minimum i henhold til kontrakt.

 

Tilbagelevering

Ved ophøret af en Brugsaftale skal kunden tilbagelevere Materiellet til Merrild Lavazza Danmark i samme stand som ved leveringen, med undtagelse af almindeligt slid og ælde. Tilbageleveringen gennemføres ved, at Merrild Lavazza Danmark afmonterer systemet og medtager dette. Merrild Lavazza Danmark og kunden gennemgår ved Brugsaftalens ophør Materiellet på monteringsstedet. Merrild Lavazza Danmark udfærdiger herefter en rapport på monteringsstedet, som underskrives af kunden og efterfølgende fremsendes til

denne. Såfremt Materiellet ikke tilbageleveres i overensstemmelse med ovenstående, foretages nødvendig rengøring, vedligeholdelse, reparation og anden service af Merrild Lavazza Danmark for kundens regning. Merrild Lavazza Danmark fremsender særskilt faktura herfor.

 

17. Produktansvar

Merrild Lavazza Danmark er kun erstatningsansvarlig i henhold til de præceptive (ufravigelige) bestemmelser i produktansvarsloven, som følge af defekter ved Materiellet, såfremt det dokumenteres, at defekten skyldes fejl eller forsømmelser fra Merrild Lavazza Danmarks side, som ikke burde have været afværget ved kundens kontrol.

 

Merrild Lavazza Danmark er dog ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder drifts- og avancetab, som defekt Materiel måtte forvolde eller have forvoldt. I den udstrækning Merrild Lavazza Danmark måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Merrild Lavazza Danmark skadesløs i samme  omfang som Merrild Lavazza Danmarks ansvar er begrænset efter Betingelserne.

 

18. Misligholdelse

Dansk rets almindelige regler om misligholdelse finder anvendelse med følgende modifikationer:

 

Undersøgelse

Kunden skal straks ved modtagelsen underkaste Materiellet en grundig undersøgelse med henblik på at sikre, at det leverede Materiel ikke er behæftet med mangler. Mangler, som burde være opdaget af kunden ved en sådan gennemgang, kan ikke efterfølgende gøres gældende.

 

Reklamation

Alle reklamationer skal fremsættes skriftligt straks efter, at manglen er eller burde være opdaget af kunden. Kunden mister adgangen til at påberåbe sig en misligholdelse fra Merrild Lavazza Danmarks side, såfremt kunden ikke giver skriftlig meddelelse herom til Merrild Lavazza Danmark med angivelse af misligholdelsens beskaffenhed inden 3 arbejdsdage efter modtagelse af Materiellet. En reklamation berettiger ikke kunden til at tilbageholde betalinger eller nogen del heraf. Under alle omstændigheder bortfalder samtlige misligholdelsesbeføjelser 12 måneder efter leveringsdatoen for nyt Materiel. For brugt Materiel er perioden 3 måneder.

 

Mangler

Merrild Lavazza Danmark kan efter eget valg afhjælpe eventuelle dokumenterede mangler ved Materiellet gennem en udbedring, efterlevering, omlevering eller ved at meddele kunden et forholdsmæssigt afslag i vederlaget. Såfremt Merrild Lavazza Danmark har afhjulpet eventuelle mangler inden rimelig tid efter en skriftligt reklamations modtagelse, er kunden ikke berettiget til at gøre yderligere misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

Kunden er først berettiget til en eventuel ophævelse af Maskinaftalen, såfremt kunden godtgør, at en afhjælpning ikke er foretaget indenfor rimelig tid efter reklamationens modtagelse hos Merrild Lavazza Danmark og manglen i øvrigt kan anses for væsentlig. Såfremt det viser sig, at en mangel kan henføres til kundens egne eller tredjemands forhold, er Merrild Lavazza Danmark berettiget til at beregne sig et rimeligt vederlag til dækning af fejlfinding og eventuel afhjælpning heraf.

 

Erstatningsansvar

Merrild Lavazza Danmark er ansvarlig for såvel person- og tingsskade i de tilfælde og i det omfang det godtgøres, at Merrild Lavazza Danmark er ansvarlig herfor og forsikringsbegivenheden er omfattet af Merrild Lavazza Danmarks kombinerede erhvervs- og produktansvarsforsikring. Merrild Lavazza Danmark er ikke ansvarlig for materielskade, der skyldes udefrakommende påvirkning. Merrild Lavazza Danmark er blandt andet ikke ansvarlig for person- , tingskader eller evt. drifttab, der skyldes kundens forhold, herunder kundens ukorrekte montering, ukorrekte brug, behandling, samt opbevaring af Materiellet, lynnedslag eller tredjemands forhold, herunder el- og vandinstallationen. Ved tingsskade kan erstatning ikke overstige € 2 millioner pr. sag og/eller 2 millioner pr. år. Ved personskader gælder dansk rets almindelige regler. Kun den direkte forvoldte skade erstattes. Merrild Lavazza Danmark er ikke ansvarlig for

indirekte tab, herunder drifts- og avancetab.

 

Da Merrild Lavazza Danmarks ansvar for tingsskader er dækket af en ansvarsforsikring, dækker kundens eventuelle tingskadeforsikring forud for Merrild Lavazza Danmarks ansvarsforsikring, hvorfor anmeldelse i disse tilfælde skal foretages til kundens egen forsikring. Merrild Lavazza Danmark skal i det hele stilles som om kunden er tingskadeforsikret og er ikke pligtig til at udbetale erstatning før kunden har

foretaget anmeldelse over for sit forsikringsselskab eller har dokumenteret ikke at have tegnet forsikring omfattende den skete skade. Kunden skal i alle tilfælde straks rette en henvendelse herom til Merrild Lavazza Danmark efter skaden er konstateret.

 

Kundens misligholdelse

Ved Brugsaftaler er kunden ansvarlig for skader på Materiellet, som forvoldes af kunden selv, kundens personale eller andre, som kunden har givet adgang til

 

 

 

Materiellet.

Følgende betragtes blandt andet som en væsentlig misligholdelse af Aftalen fra kundens side, der berettiger Merrild Lavazza Danmark til en ophævelse af Aftalen:

  • Kunden sælger, pantsætter, udlåner, lejer eller på en hvilken som helst anden måde disponerer over Materiellet omfattet af en Brugsaftale over for tredjemand.
  • Kunden standser sine betalinger, udsættes for konkursbegæring, akkord, gældssanering eller en hvilken som helst anden form for kreditorforfølgning, forudsat dette indeholder en økonomisk risiko for Merrild Lavazza Danmark.
  • Kunden betaler ikke et vederlag med eventuelle renter og omkostninger til tiden.
  • Kunden bruger produkter ej godkendt til brug af Merrild Lavazza Danmark.
  • Kunden ikke i øvrigt senest 8 dage efter et påkravs afsendelse berigtiger en misligholdelse på en for Merrild Lavazza Danmark betryggende vis.

Ved en ophævelse er Merrild Lavazza Danmark berettiget til straks at tilbagetage Materiellet for kundens regning, i øvrigt med forbehold om fremsættelse af et erstatningskrav.

 

19. Force majeure

Merrild Lavazza Danmark er ikke erstatningsansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, hvis den manglende opfyldelse skyldes force majeure, herunder arbejdskonflikt, brand, vejrlig, lynnedslag, naturkatastrofer, regeringsindgreb, krig, mobilisering, eksport- eller importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig

vareknaphed samt nogen anden årsag i øvrigt, som ligger uden for Merrild Lavazza Danmarks kontrol og som hindrer opfyldelsen. Dette er gældende, hvad enten opfyldelseshindringen skyldes Merrild Lavazza Danmark eller en af Merrild Lavazza Danmark valgt samarbejdspartner. I sådanne tilfælde suspenderes Merrild Lavazza Danmarks forpligtelser i et tidsrum svarende til hindringens varighed. Begge parter kan ophæve Aftalen, såfremt begivenheden medfører en manglende opfyldelse af forpligtelser ud over tre måneder fra den fastsatte leveringstid.

 

20. Ændring af salgs- og leveringsbetingelser for Maskiner

Ændringer i Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner kan ændres med 30 dages varsel.

 

logo
bean

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan får jeg reservedele?

Ring eller mail:

Telefon:+45 63 103 103
Email: kundeservice@lavazza.com

Hvordan kontakter jeg jer?

Du kan kontakte os her:

Telefon:+45 63 103 103
Email: kundeservice@lavazza.com

Vi har åbent mandag-torsdag kl. 08.00 - 16.00, og fredag fra 08.00 - 15.30.

Er det jer, der sælger den originale Merrild kaffe?

Ja, det er os der har den velkendte Merrild-kaffe i sortiment

Vi har både formalet kaffe, hele bønner og instant kaffe. Og vi kan også tilbyde økologisk og bæredygtig Merrild kaffe.

Sælger I kaffeautomater?

Ja, vi har et bredt udvalg af kaffeautomater

Vi har et sortiment, der dækker et bredt behov:

 - Espresso: manuel, fuldautomatisk, BLUE - lille men med stor smag

 - Filter: løsninger til filterbønner og filterbryg

 - Instant: hurtige kaffeløsninger uden at gå på krompomis med smagen

Bliv klogere på vores løsninger her.

Hvor lang tid tager levering?

Hvis du bestiller inden kl. 12.00, modtager du dine varer inden for 2 hverdage.

Sælger I også te?

Ja, det gør vi

Vi har den helt fantastiske Whittington te i sortiment - bliv inspireret.

Du finder også et bredt og velsmagende sortiment af Lipton teer hos os - kig med her.